Conoce el Reino de Valencia,
nuestra Lengua Valenciana,
nuestra historia, gente, fiestas,
nuestras costumbres...

¡¡ Conocerlo es amarlo !!

Tabalet i Dolçaina

Tabalet i Dolçaina

Nino Bravo

Música

Salvador Giner

Nuestros clásicos

Nuestras bandas

Chusep Bernat i Baldovi

Nuestra literatura

Genios del cómic

Don Pío

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?
lunes, 19 de marzo de 2018

postheadericon Vicent Carceller - Cant a Valensia


Titul de la poesia
Cant a Valensia

Autor
Vicent Carceller

Publicacio
El Fallero (1925)
CANT A VALENCIA

¡Oh, Patria meua, Patria volguda;
la de les falles de San Chusep;
la que'n ses festes acompaña
a la donsaina lo tabalet.

La de les traques y les albaes
les danses plastiques de minué,
les cabalgates reblides d'art
que ixen alegres per los carrers...

Patria de artistes, Patria de chenits
cual fama inunda lo mon sanser,
patria de Blasco, Llombart, Sorolla,
Benlliure, Vives, y el Gran Chiner.

La inmortal Patria, la que Escalante
sabé plasmar en los seus sainets,
la que per tindrer homens famosos...
¡tingué un Granero! ¡Pobre chiquet!

Sona, donsaina, dispareu traques
repique alegre lo tabalet,
que ixquen les musiques fent pasacalles
enrameu murta per los carrers,
que hui Valensia lluix ufana
les falles clasiques de San Chusep.

domingo, 18 de marzo de 2018

postheadericon P. Gregori Zorrilla - Endevinalles


Titul de la poesia
Endevinalles

Autor
P. Gregori Zorrilla

Publicacio
El Fallero (1936)
ENDEVINALLES

Un grapat d'homens festeros
desidits y de raó,
que solen ser bons chaleros...
¿Quí son?... Pues la Comisió.

Un chambergo de color,
(no abulta més que un alpiste)
y té trasa de pintor.
¿Quí será?... Pues el Artiste.

Un atre que presumix
sense tindre una peseta,
y el coll del cos se li'n ix...,
¿este, quí es?... El Poeta.

Un home que viu dels tróns,
té trasa de carboner
y arreplega bons lliróns.
¿Y quí es este?... El Cuheter.

Casi tots donen pesetes
y viuen baix del terrat
y alquilen les banderetes.
¿Y quí son?... El Vehinat.

Molta bulla en el carrer,
uns ninots replets de palla,
cuatre palos y un llorer.
¿Y asó qué será?... La Falla.

sábado, 17 de marzo de 2018

postheadericon Vicente Bayarri - Apoteosis de la flor


Titul de la poesia
Apoteosis de la flor

Autor
Vicente Bayarri

Publicacio
El Turista Fallero (1981)
APOTEOSIS DE LA FLOR

"Mes de rosas,
van mis rimas
en ronda a la vasta selva..."

que nos diría Rubén (Darío)
si hoy habitara en Valencia
y viera este río mágico
de flores de nuestra Ofrenda.

Porque Valencia es un río
de colores y de esencias
portado por nacarados
brazos de hermosas falleras.

Y no son cien o doscientas,
que son miles de doncellas
que avanzan portando ramos
al son de música en fiesta.

Desde la orilla del Turia
las miran las madreselvas
y un heraldo va diciendo:
¡Para jardines, Valencia!

Desnudaron los rosales,
desalojaron la huerta
y traen veinte toneladas
de flor a una plaza egregia,

la plaza de "Nostra Mare
dels Desamparats", que vela
desde su antigua Basílica
por su entrañable Valencia.

viernes, 16 de marzo de 2018

postheadericon José Serrano M. - ¡San Chusep!


Titul de la poesia
¡San Chusep!

Autor
José Serrano M.

Publicacio
La Traca (1918)
¡SAN CHUSEP!

San Chusep, tipica festa
que así durará molts añs,
si traem la consecuensia,
de que's la festa del art
y en la que reina el buñol,
cosa que a tots mos agrá
(y hasta hia qui's llepa els dits
cuant alguns se n'ha menchat,
per por de que's perga el sucre,
ya que's articul mol car).

Com hia animacio en les falles
y tots a voreles van,
pues estan en el carrer
totes les clases sosials,
dit se está que hian chicones
mol templaes y arrogants
que porten als chics raere
com si tingueren iman.

Esta festa hui es hermosa
com no ha segut enchamay
perque en algun temps, sols era
critica de vehinat.
Y en cambi hui es al reves;
¡com se manifesta el art
en el bon gust dels artistes,
que asi els tenim a grapats,
disposts sempre al sacrifisi
y en ganes de treballar!

Es la festa de la grasia
que a tots alhaga y complau;
per aixo veus forasters
que se'n venen a millars
desde els pobles inmediatos
y que, rendits y cansats,
se'n tornen cap al seu poble,
sempre a Valensia admirant.

Es la festa mes bonica
que'n esta terra se fa;
terra de les flores, del sol...
y de artistes consumats.
Per tan simpatica festa
que's orgull dels valensians,
perque no ni ha ningu
que'n ella no prenga part,
hui felisite a Valensia;
a la terreta adorá;
a la de les flores y el sol...
A la que's cuna del art.

jueves, 15 de marzo de 2018

postheadericon Vicent Marco Rivas - Asi esta lo millor


Titul de la poesia
Asi esta lo millor

Autor
Vicent Marco Rivas

Publicacio
El Fallero Republicano (1933)
ASI ESTA LO MILLOR

L'aulor de buñols y traca
y els trons de la despertá
no hu pot saber lo que valen
mes qu'el cor d'un valensiá.

Ulls d'ensomit, riallers,
que la pasio ensen en flames
sols se troben en lo mon
en les dones valensianes.

Qui vullga gochar de prop
est'art que derrochem hui
que s'arregle la maleta
y s'en vinga cap así.

martes, 13 de marzo de 2018

postheadericon Selección Fallera (II)FALLA: Plaza del Doctor Collado (1962)
ARTISTA: Salvador Debón
2º Premio Sección EspecialFALLA: Castellón - Segorbe (1963)
ARTISTA: V. Domingo Timoner
8º Premio Sección Primera AFALLA: Plaza del Mercado Central (1964)
ARTISTA: Vicente Luna
6º Premio Sección EspecialFALLA: Quart - Turia (1965)
ARTISTA: Ramón Iranzo
Sección PrimeraFALLA: Salamanca - Conde Altea (1966)
ARTISTA: José Azpeitia
Sección PrimeraFALLA: Exposición - Micer Mascó - Arévalo Baca (1967)
ARTISTA: José Barea
5º Premio Sección EspecialFALLA: Plaza Lope de Vega (1968)
ARTISTA: José Martínez Mollá
5º Premio Sección SegundaFALLA: Plaza del Pilar (1969)
ARTISTA: Pascual Gimeno
5º Premio Sección Especial


FUENTE DE LAS IMÁGENES:
Ediciones Bayarri


domingo, 11 de marzo de 2018

postheadericon Anfos Ramon - Com voras per l'animal, aço es un hotel bestial (1966)


Titul de la poesia
Com voras per l'animal, aço es un hotel bestial

Genero
Llibret de Falla

Autor
Anfos Ramón
(Valencia, 1924 -2014)

Publicacio
Llibret de la Falla Plaça de la Reina (1966)"Mundo Dantesco", de l'artiste Gori Gallego


COM VORAS PER L'ANIMAL
AÇO ES UN HOTEL BESTIAL

Estos que cauen aci,
i en solen caure a monto,
per als del gremi del vi
del menjar i el cafeti,
son el manà del caixo.

Cuan se claven en un Hotel
d'eixos moderns i a tot pla,
sense mirarlos el pel,
els trauren budells i fel,
a la primera furgà.

Com tots volen un menu
ben "typical" espanyol
els porten de l'ambigu
un plat de bledes en cru
¡i els fan de veres la col!

Tot seguit en gest amic
que al mes inocent subleva,
com un menjar nou i ric,
els trauen "souflé al nyic-nyic"
¡que es un plat de sanc en ceba!

Despres, com gran figura
de la carta, els ix al tall
un nom que el dirlo m'apura
pues que es diu "foth and pastura"
i es un plat ¡de sopa i all!

Les botifarres en oli,
alli es dieun "tasts de grill"
i mes d'un cambrer pipioli,
cuan diu "trifulga al rosoli",
vol dir ¡tomata en conill!

Aixi el turista cuan ve
buscant el tipic regust,
sols pren un mal consome,
ous a la remanguillé
i en durli el conte ¡un disgust!

Perque, amic, vages a on vages,
el remat, convida al plor,
Lo mateix en pobles que en plages,
te posen uns preus salvages
i ademes uns noms ¡de por!

Per aixo qui a nostres brises
i al nostre clima s'amela,
o vomita les divises,
o en tres o quatre requises,
¡me l'han deixat sense tela!

Aixi, quedemse en deju
abans de soltar un clau.
I si vos pareix oportu
formem un Mercat Comu
contra els hotelers ¡i en pau!

viernes, 9 de marzo de 2018

postheadericon Selección Fallera (I)FALLA: Plaza de Na Jordana (1955)
ARTISTA: Modesto González
2º Premio Sección EspecialFALLA: Duque de Calabria (1956)
ARTISTA: Juan Huerta
2º Premio Sección EspecialFALLA: Plaza de Serranos (1957)
ARTISTA: José Barea
3º Premio Sección EspecialFALLA: Plaza de La Merced (1958)
ARTISTA: Ricardo Rubert
3º Premio Sección PrimeraFALLA: Plaza de la Reina (1959)
ARTISTA: No disponible
3º Premio Sección EspecialFALLA: Cádiz - Denia (1960)
ARTISTA: Ricardo Rubert
4º Accésit Sección EspecialFALLA: Gran Vía Ramón y Cajal - Espartero (1961)
ARTISTA: Vicente Luna
Fuera de Concurso


FUENTE DE LAS IMÁGENES:
Ediciones Bayarri


miércoles, 7 de marzo de 2018

postheadericon La Fam, suplement a L'Abundansia (1906)


Titul de l'obra
La Fam, suplement a L'Abundancia.
Periodic Fallero

Genero
Revista satirica

Publicación
19 de març de 1906


Format
CBR

Idioma
Llengua Valenciana

Pes total
2,6 MB
Esta falla está feta
per la Societat El Cantó,
per els veins del carrer
q'han achudat amuntó.

Qué bon humor que tenim
tots el que la falla han fet:
algún disgust mos espera
y no deu ser chicotet.

NOTICIES

Mos dihuen de la Fonteta de San Lluis que en la sitá font ha aparegut un ballenat en cames, y fon tantes les descárregues que li soltaren (de trabucs), que el convertiren en un samaruc. Dins de pocs dies será disecat y exposat en casa de Amores... contrariados. Despres será trasladat a la Universitat.

SUCESOS

Estant agranant una agüela en el carrer de Sogueros, pasá una tartana, en tan mala sombra, que de una granerá tombá el vehicul, arrancantli un callo de la roda dreta. La tartana fon trasladá al hospital y la agüela fon detenguda y portá al Asilo.


Valencia Canta

Estoy aquí - Estic aci - I'm here

lunes, 5 de marzo de 2018

postheadericon Sensualidad fallera (Manuel Andrés Zarapico)


SENSUALIDAD FALLERA
Su movimiento pendulante hacía crecer algo en mi interior, una pasión que no se consumiría hasta ver cómo ardía hasta la extenuación para sucumbir, acto seguido, ante mí y a mis pies, en un ejercicio de sumisión que complacería todos mis deseos...

Lo anteriormente narrado no es un fragmento de ningún relato erótico, es la descripción de una pieza de remate cayendo al suelo durante la cremá, eso sí, adecuadamente condimentada. Y es que la magia de lo erótico reside en la mente, en la interpretación y en el ensoñamiento, y no en lo obvio y evidente.

El mundo de la fiesta no se abstrae del mundo real, un reino donde la búsqueda de los placeres y la sexualidad forman parte importante de la cotidianeidad de los usos y costumbres desde tiempo inmemorial. Basta con recordar las diferentes mitologías universales, o los textos clásicos griegos, para poder afirmar que la lubricidad de las conductas humanas forma parte de la sociedad desde siempre. Pero en este viaje al mundo fallero no hablaremos de erotismo, o de la libido freudiana, no. Hablaremos de "bacores" (brevas), de "birles" (bolos), de rubicundos ninots de señores de buen ver, de destape y de todos aquellos elementos constantes en el mundo de la fiesta que despiertan el gusto de la voluptuosidad y lo lascivo. Porque, al fin y al cabo, la fiesta es llama, la llama es pasión, y la pasión trae consigo siempre extraños compañeros de cama.De Bernat i Baldovi a la actualidad

Chusep Bernat i Baldovi, "el sort (sordo) de Sueca", es uno de los estandartes de esa literatura satírica que desembocó a finales del siglo XVIII en lo que hoy conocemos como poesía festiva. De hecho, él es el creador del arte de explicar en verso la relación de todo lo que cuenta el monumento, es decir, el llibret. Y precisamente el primer llibret tenía múltiples connotaciones sexuales ya presentes en su mismo título, "El conill, Visanteta i don Facundo (El conejo, Vicentita y don Facundo)", falla plantada en la Plaza del Almudín en 1855 y que hablaba, obviamente, del "conejo" de Visanteta, y de cómo el hecho de querer vendérselo a un lechuguino de la ciudad y la consecuente disputa por el precio los hizo merecedores de arder en la hoguera. Ácida y pícara crítica de la prostitución en vía pública con "conejito" de por medio.

Después de Visanteta llegarían versados de la mano de Bernat i Baldovi otra pareja al Almudín, Colau y doña Inesilla. En este caso no había animal de por medio, sino una cesta de huevos y "el nap mes gros i polit de tot el seu bancal (el nabo más gordo y lustroso de todo su campo)"; el de Colau, se entiende. Sobran las palabras.El hecho de que las fallas retrataran conductas directamente entroncadas en el mundo de las relaciones íntimas constata el gusto durante finales del siglo XIX y principios del XX por afear públicamente las conductas de algunos vecinos, consideradas por el barrio como indecorosas o indecentes. De ahí surgieron famosos catafalcos como los de "El corb i la muixquereta (El cuervo y el arandillo)", "Dos pollastres i una pollera (Dos pollos y una pollera)" o la celebérrima "La creu del matrimoni (La cruz del matrimonio)", falla plantada en Sueca y cuyo llibret fue considerado por el arzobispo Mariano Barrio Fernández como un texto que "zahiere, ridiculiza y alienta a la impureza, a la lascivia, sombrando la desconfianza para con la mujer y queriendo alejarla del matrimonio". Herético, impío, obsceno e inmoral fueron otros de los calificativos empleados. Vaya como ejemplo un pasaje del llibret:

Aci descansa Lluïsa,
la que diuen va morir
per no poder digerir
un boci de llonganisa.


Aquí descansa Luisa,
la que dicen que murió
por no poder digerir
un bocado de longaniza

Y así siguió la poesía festiva echando pimienta a la sal del artesano, ya que si en algunos casos el poeta no observaba, a su juicio, sátira alguna en la escena, ya se ocupaba él de adobarla, sobre todo, de conceptos picantes y atrevidos.


Cuando no era el texto era el propio auto representado, es decir, la falla en cuestión, la que levantaba ampollas; por ejemplo, el caso de la Margot en la Plaza del Collado. Y si hablamos de la Margot, hablamos de sicalipsis, una palabra procedente de las griegas "sikon" y "aleifis", o lo que es lo mismo, de higo y frotar, destinada a designar los espectáculos de contenido erótico y atrevido. El cuplé, género sicalíptico por antonomasia, fue el protagonista en 1912 de aquella falla, en concreto de la famosa artista Margot; y el escándalo que provocó el catafalco consta en todos los libros de historia fallera.

¿Podríamos decir que el monumento fallero también es sicalíptico? No, pero sí que precisamente de la sicalipsis se sirve para crear en el espectador el divertimento y la risa, cada artesano con su cuota de riesgo en la composición, lo sutil de la forma o lo conveniente del fondo. Eso sí, mujeres con pechos de tamaño exorbitante, náyades, proxenetas y hombres con un ligero problema de tamaño en la entrepierna los ha habido y los habrá siempre.


Plaza del Doctor Collado, 1912


"Naps (Nabos)" y "bacores (brevas)":
el lenguaje erótico en la falla

La forma en la que los artistas falleros han retratado el sexo y el erotismo en los catafalcos falleros resulta un interesante tema de estudio; desde el lenguaje soterrado emboscado tras la máscara de lo trivial, al sexo explícito y las escenas rayanas en el mal gusto, el sentido más impulsivo de la Humanidad se ha visto satisfecho en demasía.

El sugerir es quizás la cualidad innata del erotismo; y sugerir, no mostrar, es el arte que se dominó en el mundo de las fallas durante los años de la censura y antes de ella, cuando la censura era la que realizaba de forma silente una sociedad siempre debatida entre dos aguas.

Así, las escenas durante años presentaron como actores a simples "tomatas", "figues (higos)" y "birles", o lo que es lo mismo, bolos, como los que colocaba una criada agachándose en un parque público mientras los "bolos" de una pareja de ancianos hacían lo propio ante tamaño espectáculo; una escena realizada por Salvador Rubio en 1945 para la falla En Bany - Ángeles - Maldonado.


En Bany - Ángeles - Maldonado, 1945


Caracoles, globos, longanizas, pepinos, melones, clóchinas, cigalas, huevos, habas y plátanos sirvieron para representar, dentro de contextos puramente satíricos y deformando sus dimensiones, los órganos sexuales masculinos y femeninos, mientras los cepillos, las zambombas y el inglés, entre otros idiomas, eran eufemismos referidos a diversas prácticas sexuales. Todos estos elementos siguen vigentes en la actualidad, combinados con lo explícito de la desnudez, y demás hierbas llegadas desde los años setenta.

Robustas amazonas salidas de algún número del magazine francés "Metal Hurlant" o auténticas montañas de músculo al más puro estilo de ilustradores como Richard Corben o Frank Frazetta, invadieron las fallas de mediados de los ochenta con su combinación de rotundidad física y sexualidad ambigua; y ya a finales del siglo, debido en gran parte al refrito y la decadencia de algunos viejos moldes, la erótica generalizada en las fallas decayó en cuanto a calidad artística.


Plaza de La Merced, 1976


Fallas que nos ponen a cien

Y cómo nos ponen, señores, a cada uno de forma diferente; erótica como pocas, la fiesta fallera ofrece al consumidor todo un conjunto de imágenes que se relacionan directamente con la sensualidad femenina y el fetichismo; el erotismo está en la fiesta y es parte importante.

Echemos la vista atrás y volvamos por un momento al monumento fallero; innumerables han sido los catafalcos que han sido dedicados total o parcialmente al mundo de las bajas pasiones. Pero para este viaje a las entrañas de lo lascivo nos centraremos en varios ejemplos que ponen de manifiesto cómo el buen gusto, el saber hacer, la profesionalidad, el arte, las fallas, el sexo, y el erotismo, saben y pueden ir cogidos de la mano.


L'Antiga de Campanar, 1989


El artista Ramón Espinosa y la comisión de la falla L'Antiga de Campanar entraron a formar parte de la historia fallera con el monumento plantado en 1989, Primer premio de Especial y todo un orgasmo de felicidad fallera; pero además, el premio se consiguió con una falla que no dejaba a nadie indiferente. "L'Eroticrónica" presentaba el erotismo como núcleo central y motor de la vida, rematada por las caricias de una serpiente con cuerpo de mujer hacia una joven, situación repetida en una de las escenas, el beso entre una harpía mitológica y una dama completamente desnuda.

Ya en 1987, Espinosa plantó para la misma demarcación otra falla de alto contenido lúbrico, que también se alzó con el oro, esta vez en la 1ª A.


L'Antiga de Campanar, 1987


Otro ejemplo podría ser "El somi vert (El sueño verde)", plantado por Miguel Santaeulalia en el año 1992 para Na Jordana; la falla, que partía de una premisa ecológica y comprometida, aprovechaba el color verde para mostrar escenas de tinte erótico, caso de la que presentaba al David de Miguel Ángel y a la Carmen de Benlliure, figuras utilizadas para las fallas de la plaza del Ayuntamiento firmadas por Martínez Mollá (años 1991 y 1992); lo curioso de la situación era la gráfica expresión de la mujer ante los enormes atributos de la estatua, que ya fueron tema de comentario social en su momento.Plaza de Na Jordana, 1992


Además de las figuras, todas las noches se añadía otra escena al conjunto, un striptease en vivo que hacía las delicias de los espectadores. Y por si esto fuera poco, la demarcación recibió la visita de la estrella del cine porno Ilona Staller, la celebérrima "Cicciolina"; sorpresivamente, su representante llamó al casal de la comisión y les comunicó la intención de la actriz de visitar la falla; dicho y hecho, llegó, vio la falla, se sacó un pecho, y causó expectación.

Como anécdota, hay que señalar que el llibret de aquel año se acompañó de un "Eroticnari (Eroticnario)" de términos sexuales, surtido de preservativos de sabores variados.

Por último dejaremos sobre la mesa un canto festivo al fetichismo, el cuero y la disciplina inglesa; Palleter-Erudito Orellana planteó en el año 2000, con su inconfundible estilo, una celebración del sadomasoquismo fallero con "Si, si, pero m'agrá (Sí, sí, pero me gusta)". En el catafalco, presidido por una explícita escena de dominación, se podía ver lo sádico del peinado de valenciana; el placer que produce sufrir por el "palet" y una referencia a la Junta Central Fallera; latigazos de sátira para mentes calenturientas.


Palleter - Erudito Orellana, 2000


Manuel Andrés Zarapico
Publicado en la revista Actualidad Fallera, en 2008

sábado, 3 de marzo de 2018

postheadericon Concha Velasco - Una falla valencianaActuación de la polifacética actriz y cantante Concha Velasco, en un programa especial de Fallas en Antena 3, interpretando "Una falla valenciana", basada en el pasodoble de Francisco Alonso, "Horchatera valenciana", aunque con la letra cambiada para adaptarse a las fiestas falleras.


Publicación inicial: 06/03/2012
Última actualización: 03/03/2018
REEDICIÓNValencia Canta
jueves, 1 de marzo de 2018

postheadericon Chispas de humor fallero


CHISPAS DE HUMOR FALLERO


- ¿A que no sabes quiénes son los que tienen más mal genio?
- ¡Yo qué sé!
- Los ninots de falla, porque en seguida se queman.

- ¿Quién es el clavario de esta falla?
- Yo soy el que tiene (te) la clavaría.

- Yo tengo muy buen genio.
- Pues mire, me han dicho que la han plantado en una falla.
- De la única manera que conseguirán que me queme.

- Si te ven esa cara te la van a poner en la falla.
- Pues ves despacio no te la metan a ti también.

- Mamá, ¿por qué le dices ninot al papá? ¿Qué tiene que ver él con las fallas?
- Sí, hija mía, sí. Tu padre se quema muy de seguido, y las fallas también se queman.Publicado en 1981 (Hoy... Real como la vida misma)- ¿Te parece bonito que tus vecinos me planten en la falla?
- No te quemes, hombre, no te quemes.
- ¿Cómo quieres que no me queme, si me ponen en una falla?Buena contestación:
- Escuche, rosa fina: ¿Por qué no me pone una libra de buñuelos con miel de su boca?
- Pues, porque... no se cría la miel para la boca del asno.


Chistes procedentes del semanario La Traca y otras publicaciones.

Si tens problemes en algun enllaç ¡Escriumos!
(excepte els posts sense enllaços)


Si detectas algún enlace roto ¡Coméntalo!
(excepto los posts sin enlaces)


Any problem with a link? Contact us!
(excepting posts without links)


_ooOoo_

Valencia Canta no se hace responsable
de los comentarios realizados por sus lectores.

Coneix lo Regne de Valencia,
la nostra Llengua Valenciana,
la nostra historia, gent, festes,
les nostres costums...

¡¡ Coneixerlo es amarlo !!

Dansá

Dansá

Buscar en el blog

Quizás quiso buscar...

Quizás quiso buscar...

...Selección veraniega

 • En Lengua Valenciana barrejar [barrechar] significa mezclar, y en bebidas hay una mezcla muy popular y explosiva compuesta de aguardiente y mistela denominada 'barrechat'. Se trata de piezas fresquitas, con humor, muy facilonas, para pasar un rato agradable...

 • A poco más de cincuenta kilómetros de la costa de Castellón, encontramos uno de los paisajes naturales más hermosos del Reino de Valencia, las Islas Columbretes, archipiélago de origen volcánico de gran singularidad y riqueza medioambiental...

 • El arte al que se refiere el título del libro, no solo es el arte en su acepción plástica, que también, sino en la más general del término: el arte de vivir, y de vivir rodeados de belleza, tanto si está en ruinas como guardada en los más bellos museos y palacios...

 • A orillas del Mediterráneo, en la encantadora ciudad de Benidorm (Alicante), se han dado cita durante más de cuatro décadas, entre 1959 y 2006, grandes estrellas de la música, bien como concursantes, o bien como participantes en las grandes galas celebradas como fin de fiesta, durante las tres jornadas que duraba el Festival Internacional de la Canción de Benidorm...

 • Pequeña recopilación de habaneras interpretadas por cuatro formaciones polifónicas del Reino de Valencia, entre las que destacan las dos procedentes de la localidad alicantina de Torrevieja, sede del mundialmente famoso Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía...

 • Conocida con los nombres de Nueva Tabarca o Isla Plana, la isla de Tabarca es posiblemente uno de los parajes más peculiares de todo el Reino de Valencia, tanto por su geografía llana y la gran biodiversidad que posee, como por su historia particular.

 • En el verano de 1966, Editorial Valenciana publicaba "Álbum de Verano", extra veraniego de su popular Revista Infantil Pumby; un especial de 36 páginas, fuera de númeración, en el que los personajes más célebres de la revista, como Pumby, Trompy y Caperucita Encarnada, se tomaban unas pequeñas vacaciones en la playa; o en el caso del corsario Barbudín, en seco entre los riscos, para perder de vista el mar por unos días...

 • El 23 de febrero de 1961 se estrena por todo lo alto la película "Festival en Benidorm", producida y distribuida por la productora valenciana Cifesa, y que contaba con escenas rodadas durante la celebración del II Festival Español de la Canción...

 • La horchata es una bebida muy refrescante, elaborada con frutos maduros de Cyperus suculentus sativus, más conocidos por Chufas; su cultivo se ha limitado durante siglos...

 • En el año 2006 Televisión Española presenta "Espacios Naturales. Hábitat con futuro", una nueva serie documental en la que recorre algunos de los espacios naturales protegidos más bellos de toda la Comunidad Española; hemos seleccionado el dedicado a tres de los parajes naturales más importantes del Reino de Valencia, la Sierra de Mariola, el Carrascal de la Font Roja, y la Sierra de Espadán.

 • El "Almanaque Nudista" de la histórica Editorial Carceller, es uno de los pioneros de la prensa erótica, y probablemente una de las primeras publicaciones oficiales de fotografía nudista femenina, adelantándose con ello unos treinta años al nacimiento de Playboy, y la popularización de las revistas de este género.

O... ¿visto la última semana?

Patrimonios de la Humanidad

Patrimonios de la Humanidad
Pinturas rupestres del Barranco
de la Valltorta (Castellón)

Tribunal de las Aguas (Valencia)

Palmeral de Elche (Alicante)

Fallas

Fallas

La fiesta de las Fallas de Valencia
(En el ámbito del Reino de Valencia)

Bruno Lomas

Publicado por fechas

Dova

Lolita Garrido

Pumby y sus amiguetes

Concha Piquer e hija

Concha Piquer e hija
Concha Piquer y
Concha Márquez Piquer

Amigos de Valencia Canta

Los Inhumanos

counterDesde 08/12/2011

Y nos visitan desde...Gracies, Gracias, Thanks, Grazie, Obrigado, Merci, Danke, Bedankt, Tack, Spacibo, Arigatô,
Aabhar... Mahalo, Mauruuru...
... Vinaka, Xièxie, Yekeniele

Valencia, Ciutat i Regne

Valencia, Ciutat i Regne
Ducado de Fernando II,
Valencia 1479-1516

L'oraCHE


CASTELLÓN
El tiempo por Tutiempo.net


VALENCIA
El tiempo por Tutiempo.net


ALICANTE
El tiempo por Tutiempo.net