Conoce el Reino de Valencia,
nuestra Lengua Valenciana,
nuestra historia, gente, fiestas,
nuestras costumbres...

¡¡ Conocerlo es amarlo !!

Tabalet i Dolçaina

Tabalet i Dolçaina

Nino Bravo

Música

Salvador Giner

Nuestros clásicos

Nuestras bandas

Chusep Bernat i Baldovi

Nuestra literatura

Genios del cómic

Don Pío

Covid-19

Covid-19

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?
jueves, 11 de marzo de 2010

postheadericon Cors de carto (Conte faller)


INTRODUCCIO - L'escena es situa en una tipica plaçoleta de l'antic barri del Carme de Valencia, un 18 de març de mil noucents sixanta i...PEPETA
- ¿Encara estas trist Chimet?

CHIMO - Pues si. ¿Que vols que faça?. Quan arriven estes festes em fique un poc melancolic.

PEPETA - Pues yo no, la veritat. Yo sempre donare gracies a Deu per lliurarmos del foc.

CHIMO - (Dubtant) Pues yo... No se que vols qu'et diga, casi haguera preferit ser cremat com els demes, a estar aci, desfentme poc a poc per la inclemencia del temps.

PEPETA - Yo no, preferixc que me s'haja caigut una orella, tindre les puntes dels dits rosegaes, un peu badat i el traje sense llustre, que ser cremat al mig del carrer.

CHIMO - Eixa es la vida del ninot, convertirse en cendra, per aixo vinguerem al mon.

PEPETA - Ho sent, Chimet, mes no soc d'eixa opinio, a mi m'agrá viure, ¿que li anem a fer?.

CHIMO - Che Pepeta... vosatros les dones, sempre diferiu del nostre pensar.

PEPETA - En este cas, estic convençuda que quansevol home pensaria igual que yo. ¿Vols que fem la prova?. Ara cridare al senyor Vicent i voras. (Cridant). "Vicent... Vicent..."

VICENT - (Desde llunt). “¿Que...? ¿Que voleu...?”

PEPETA - Vinga, faça el favor.

CHIMO - Mira qu'eres molestaora, deixa a l’home que faça la seua faena.

PEPETA - Si a ell no li molesta parlar en mosatros, ¿quantes vegaes ha dit, que li fem mes curta la nit en la nostra conversacio?.

VICENT - (Arrivant). “¿Que passa?”

CHIMO - No res, que Pepeta esta nit te ganes de “ferme la col".

VICENT - ¿Si?, ¿per que?.

CHIMO - Pues que diu... que ella preferix estar empolsega, pero viva, a tindre que viure la vida efimera dels nostres germans... i que la cremen...

PEPETA - ...I ell diu, que mosatros hem naixcut per a convertirmos en cendra.

VICENT - (Dubtant). Pues... cada u... pensa lo que vol... ¿Que voleu que vos diga?. Yo... mai ha segut ninot.

CHIMO - ¡Pero yo, si!, i no em puc oblidar, quan els primers raigs del sol, trencant la boireta de la matiná, allumenen el carrer, avisant en sa claror que la falla esta plantá... (Musica: El faller). Pareix que estiga ara veent l'alegria i l'ansietat de la gent al contemplarmos per primera vegá.

PEPETA - Mira Chimet, a mi, lo que no me va fer gracia, es que la gent se riguera de mosatros, fentmos comparacions en els de carn i os.

CHIMO - Aixina es la festa, mos fan a semblança dels humans, i els plena de satisfaccio vore, que cada any siga mes perfecte eixe paregut, per a dir a tot lo mon: ¡Com es Valencia...!, i... ¡Com som els valencians...!.

PEPETA - (En sorna). Yo tambe m'anrecorde del primer mati de falles, ¡que rebombori...!, (Explosio de trons de bac). ¡Quin soroll...!, quin susto mes gran, quan eixint de dins del casal els fallers, van tirant eixos trons que al esclafir solten una pluja de pedretes que et plenen de senyals. (Paren els trons de bac i el faller).

VICENT - Aixo es... ¡LA DESPERTÁ!.

PEPETA - Pues per mi... ¡podien haver continuat dormint!.

CHIMO - (A Pepeta). Eixe avis, senyalava festivament el nostre naiximent, i per a festejarlo, la gent menjava aquells saborosos bunyols de carabassa, que tan graciosament traia de dins de la paella la bunyolera que estaba front a mosatros, ¿t'anrecordes d'ella?.

PEPETA - (Celoça). Si, clar... I de com la miraves... ¡tambe!, te passaves la nit esperant que vinguera el dia per a vorela.

CHIMO - Es que... ¡era per a mirar!.

VICENT - (A Chimo). Che, no sigues vell vert.

CHIMO - Tampoc puc oblidar els airosos passacarrers en tot el seu esplendor... ¡quanta gracia!... ¡quin donaire!... (Suspirant) ¡quanta joventut!

PEPETA - Aixo si que es de veres un espectacul incomparable... el garbo... les llaçaes flamejant al vent... el so del passodoble de Padilla... (Musica: Valencia).

VICENT - Sents la traca i les carcases fer explosio (Soroll de traca) al temps que eixa musica divina, s'aferra al teu cor, de manera tan impresionant que perts la nocio del temps, et quedes ensimismat, com en un somi del que mai vullgueres despertar... I quan eixa dolça musiqueta aplega al seu final, alces el cap al cel, per a contemplar l’explosio de l'ultim cohet, quan t'encontres, que de balco a balco esta tot ple de guirnaldes i llums de tots els colors... i en mig... ¡LA NOSTRA SENYERA...! ...I notes de repent, que tens la carn de gallina i que la sanc te bull... sols de pensar... ¡QUE ERES VALENCIÁ!...

PEPETA - ...I aquell manoll d'homens jovens que lluint el traje de la terra acompanyen a les majestuoses falleres.

VICENT - Cert, per a mi, atres dels actes mes bonicos son els desfiles... no em direu... que la Ofrena...

CHIMO - (Admirat) ¡Aixo si que no te igual!... ¡Les mantellines semblant inquietes palometes, posaes, per a donar realç, sobre el cap de les falleres!... ¡Les flors acaronaes, per a oferir a la MARE!... !El pas curt i emocionat!...

VICENT - ...El sentiment valenciá. Tambe m'agrá molt el desfile de la recollida de premis.

PEPETA - (Sonrient en sorna) Aixo sera... ¡si ni han!.

CHIMO - Tot en les nostres festes es bo i elegant.

PEPETA - Pues yo no estic d'acort... perque les traques... els castells... les mascletaes...

VICENT - ...Aixo es la veu de la festa.

PEPETA - I la cremá...

CHIMO - ...El frut de la festa.

PEPETA - ...¡Uns animals!.

CHIMO - Che, no digues tonteries... ¿Recordes, quan eixa nit, al llevarmos de la falla, els fallers tingueren la gran idea de deixarmos que la verem cremar desde la porta del casal?.

PEPETA - Per a mi, aixo fon un martiri... (Plorosa). Vore com les flames, en son roig abraç, anaven consumint als nostres germans...

CHIMO - Ya t'he dit abans, que eixa es nostra vida... per a lo que naixquerem... Pues de nostra cendra surgix a l’any siguient una nova falla, que en sa presencia proclama orgullosa, el art, la grandea i la generositat, d'un poble festiu i treballaor com pocs n’hi han. (Musica: Himne Valenciá).

NARRAOR - La nit ya s'acaba, Valencia desperta a l’avis del sol... Una ma menuda, graciosa i inquieta, fica baix l'assent del senyor Vicent, un cohet ences. (Explosio d'un petardo). D'un bot es desperta..., te els ulls plens de terra que deixá la son, en força s’els restrega, mira front ad ell, i veu en son puesto a Chimo i Pepeta..., rellig novament el cartell que anuncia a tot els que passen, que eixos dos agüelos que baix d'un abre estan assentats, son, per gracia del vot popular, els ninots que enguany no es cremaran... Els mira, els remira... pues afirma, que en ell han parlat... de sobte somriu..., “ha segut un somi...”, els torna a mirar i veu que en ses galtes, dos llagrimes roden...“ ¡Aixo es impossible!”, es diu esglayat, “els ninots no ploren... !Ya se aixo que es!... son les brillants perles que durant la nit, deixa la rosá”. (Musica: El Faller)...

i... FI


- Autors: Vinatea i El Butoni -

0 comentarios:

Si tens problemes en algun enllaç ¡Escriumos!
(excepte els posts sense enllaços)


Si detectas algún enlace roto ¡Coméntalo!
(excepto los posts sin enlaces)


Any problem with a link? Contact us!
(excepting posts without links)


_ooOoo_

Valencia Canta no se hace responsable
de los comentarios realizados por sus lectores.

Coneix lo Regne de Valencia,
la nostra Llengua Valenciana,
la nostra historia, gent, festes,
les nostres costums...

¡¡ Coneixerlo es amarlo !!

Dansá

Dansá

Buscar en el blog

Quizás quiso buscar...

Quizás quiso buscar...

...Barrechat ¡Quédate en casa!

 • En 1978 el director de cine Vicente Escrivá estrenaba "El Virgo de Visanteta", basándose en la obra "Pascualo y Visanteta o El Tribunal de Favara", escrita por Josep Bernat y Baldoví en 1845...

 • Este álbum reúne las grabaciones realizadas en los años 70 por Luis Sánchez Polack "Tip" y José Luis Coll, publicadas por los sellos Zafiro y CBS en dos singles y un LP...

 • Tributo al insigne escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, publicado en su memoria al año de su fallecimiento, con la colaboración de algunas de las firmas más ilustres de la época...

 • El 25 de enero de 1877 Eduart Escalante estrenaba en el Teatro de la Princesa de Valencia, "Les chiques de l'entresuelo", considerado como uno de sus mejores sainetes, junto a "L'Escaleta del dimoni" y "Tres forasters de Madrit".......

 • Extra de Primavera de Jaimito (1950), con historietas de Karpa, Palop, Frejo, Edgar, Serafín, Sanchis...

 • La vuelta al Reino en 80 minutos... Musicales, claro; un pequeño paseo por algunas de las poblaciones que integran la geografía valenciana, ya que sería imposible recopilar en tan corto espacio de tiempo toda la riqueza musical y cultural que atesora el Reino de Valencia.

 • En 1967 el cantante valenciano Bruno Lomas protagoniza su primera película, que llevaría el nombre de una de sus canciones estrella: "Codo con codo". Compartiría el protagonismo con una jovencísima Massiel y con el incombustible Micky y su grupo, Los Tonys.

 • Pues sí, en efecto, ya sé que el título es tan solo un pretexto para llamar tu atención, pero sería imperdonable que te perdieses este barrechaet y los otros dos que están en camino; seguro que no te van a aliviar el calor, aunque quizás lo soportes un poco mejor mientras lo escuchas...

 • Corrían los años 80 cuando Televisión Española decidió romper con los esquemas clásicos de los documentales, y rodar uno novedoso, al estilo de los que se hacían en otros países europeos....

 • Homenaje a Manuel Gago, con motivo del noventa aniversario de su nacimiento (7 de marzo de 1915). Incluye "El Guerrero del Antifaz" y "Las Nuevas Aventuras de El Guerrero del Antifaz".

 • Reír es bueno y saludable, al menos, eso nos dicen los entendidos en la materia; en cualquier caso, un poco de humor nunca nos vendrá mal, y si viene de la mano de un gran humorista, como fue Don Pío, seguro que no nos faltará la sonrisa y se nos escapará más de una carcajada. Garantizado.

 • Este agüelo d'Alfafar deixá als setanta la pell, y es lo mes particular haber mort sense ser-vell.

 • El 9 de septiembre de 1985 se estrenaba la que posiblemente sea una de las mejores películas de Mariano Ozores, "Cuatro mujeres y un lío", escrita y dirigida por el propio Mariano; una comedia basada en el clásico enredo disparatado, con la que el cine del destape llegaba a su cumbre.

O... ¿visto la última semana?

Patrimonios de la Humanidad

Patrimonios de la Humanidad
Pinturas rupestres del Barranco
de la Valltorta (Castellón)

Tribunal de las Aguas (Valencia)

Palmeral de Elche (Alicante)

Fallas

Fallas

La fiesta de las Fallas de Valencia
(En el ámbito del Reino de Valencia)

Bruno Lomas

Publicado por fechas

Dova

Lolita Garrido

Pumby y sus amiguetes

Concha Piquer e hija

Concha Piquer e hija
Concha Piquer y
Concha Márquez Piquer

Amigos de Valencia Canta

Los Inhumanos

counterDesde 08/12/2011

Y nos visitan desde...Gracies, Gracias, Thanks, Grazie, Obrigado, Merci, Danke, Bedankt, Tack, Spacibo, Arigatô,
Aabhar... Mahalo, Mauruuru...
... Vinaka, Xièxie, Yekeniele

Valencia, Ciutat i Regne

Valencia, Ciutat i Regne
Ducado de Fernando II,
Valencia 1479-1516

L'oraCHE


CASTELLÓN
El tiempo por Tutiempo.net


VALENCIA
El tiempo por Tutiempo.net


ALICANTE
El tiempo por Tutiempo.net